Referencer

Her finder du et udsnit af de projekter vi har lavet igennem tiden.​

afvandingsarbejder og vejbelægning

Etablering af den nye Kanalvej i Næstved.

Byggerre: NK Forsyningen A/S.

Byggeplads: Kanalvej, Næstved.

​Etablering af den nye Kanalvej i Næstved.

Etablering af spuns og afvanding. Heriblandt 1400mny ø1600 ledning, 250m ø2000 ledning, samt etableringen af Ny Kanalvej på ca. 1200m. Herudover er der etableret 3 bygværker i størrelsen 5,5x12x7 m.

Arbejdet blev afsluttet 2015

Kontraktsum ca. 35 mio.

Forlagt Strandholmsvej Nord

​Byggeherre: Femern A/S

Byggeplads: Rødbyhavn.

Etablering af den nordlige del af Strandholmsvej ca. 400m. Hvor der er lagt ca. 1000m kloakrør i størrelsen ø100 – ø400, samt 900m drænledninger inkl. nye brønde. Herudover er der lavet et specielbygværk til en ø2000 sandfangsbrønd. Den omlagte vej er etableret på bar mark som en ca. 7 m bred asfalteret vej og en 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Arbejdet har i grove træk omfattet udgravning til vejkasse, etablering af vejafvanding, opbygning af vejkasse og etablering af befæstet vej og cykelsti og gravearbejde samt tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledning, spildevand.

Afleveringsfristen var 11 november 2014, arbejdet blev afsluttet midt i oktober 2014.

Kontraktsum ca. 4.2 mio.

​Forlagt Strandholmsvej Syd.

Byggeherre: Femern A/S

Byggeplads: Rødbyhavn.

Arbejdet indeholder etablering af vej på bar mark som en ca. 7 m bred asfalteret vej og en 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Der skal udgraves og bortkøres omkring 8500 tons jord, lægges mere end 3600m kloakledninger fra ø90 – ø400 og sættes 30 stk. brønde fra ø425 – ø1250, samt et speciel bygværk. Herudover skal der indbygges over 5700m3 grus og udlægges over 6100m2 asfalt og sættes 650m autoværn.

Arbejdet blev afleveret i 2015.

Kontraktsum ca. 6.2 mio.

kloakfornyelse Snesere

​Byggeherre: NK Forsyningen A/S.

Udskiftning af gamle kloakker og separering, samt etablering af 3 km nye vejbelægninger og vejudvidelse. Der er udskiftet ca. 3,5 km kloak, samt 2 trykledninger. Rørdimensionen går fra ø160 - ø700 PP og BT.

Arbejdet blev afsluttet december 2010.

​Kontraktsum 11 mio. 

stabilisering af dæmning ved Ring.

Byggeherre: Bane Danmark.

​Entreprisen omfatter etablering af 3 km arbejdsveje samt midlertidig omlægning af Bane Danmarks strækningskabel. Etablering af større kontrabanket på øst og vest på ca. 25.000m3.

Herudover udføres der forlængelse af vandføringskanaler samt grøfter. Total retablering af området.

Dele af arbejdet er udført som natarbejde.

Kontraktsum ca. 3.5 mio.

Bane Danmark Fornyelse af Banedæmning ved Remkolde.

Byggeherre: Bane Danmark.

Entreprisen omfatter etablering af 1 km arbejdsveje. Samt midlertidig omlægning af Bane Danmarks strækningskabel. Herudover skal der håndteres omkring 10.000m3 blød bund, samt indbygning af ca. 20.000m3 friktionsfyld. Dele af arbejdet er udført som natarbejde.

Kontraktsum ca. 4.5 mio.

FODSPORET

Byggeherre: Naturstyrelsen.

En 49 km lang asfalteret gå, cykel og motions sti hvor der er lagt omkring 2200m kloakledninger. En af de største udfordringer var at projektet skulle gennemføres på kun 127 arbejdsdage, samtidig med at arbejdet skulle udføres med stor respekt for en omkringliggende Natur. Derfor var der meget samarbejde med diverse biologer.

Arbejdet blev afsluttet oktober 2011.

Kontraktsum: ca. 33. mio

Afskærende ledning Mogenstrup - Tappernøje, Etape 1

Byggeherre: NK Forsynningen.

Entreprisen omfatter etablering af cirka 11000 meter kloak i størrelse fra ø200 – ø1400mm, hvoraf størstedelen er ø280mm trykledning. Herudover skal der sættes over 40 brønde i størrelse fra ø600 – ø3000mm, hvoraf langt størstedelen er ø1250mm brønde. Herudover skal bortkøres mere end 10.000 tons jord samt reetableres omkring 5.500m2 med ny asfalt.

Kontrakt sum ca. 9 mio.

Gåsetårnet - Vordingborg.

​Byggeherre: Vordingborg Museum.

Byggeplads: Vordingborg.

Vi har igennem 25 år været fast entreprenør for Vordingborg Museum. Derfor var det specielt da projektet skulle udføres med stor respekt for fortidsminder og i tæt samarbejde med op til 8 arkæologer på samme udgravning. Der blev fundet flere tusinde genstande af historisk interesse. Den største genstand var fundet af et søstertårn.

Projektet omfattede blandt andet:

  • Etablering af voldgrav ved Gåsetårnet
  • Flytning af 30.000m3 jord
  • 9000m3 ler indbygget
  • Etablering af nye Kloakker, bl.a. lægning af ø1400 rør.  
  • Håndtering af 22.000 m3 forurenet jord, klasse 1-4.

Arbejdet blev afsluttet maj 2013.

Kontraktsum ca. 12 mio.

Forlev Miljøanlæg

​Byggeherre: AffaldPlus A/S

Afretning af over 7000m2 og udgravning af over 7200m3 jord. Herefter indbygning af mere end 6700m3 ler som membran. Der er både udlagt HDPE polymermembraner, geotekstiler, friktionsnet, geonet og kokosmåtter som tilsammen udgør mere end 30.000m2.

Afsluttet i 2013

Kontakt sum ca. 4.9 mio.

NÆSTVED NY OMFARTSVEJ

Byggeherre: Phil & Søn A/S

​Jord og kloakarbejder ved alle broer og faunapassager.
Flytning af 25.000m3 jord, samt indbygning af 32.000m3 sand ved broer og vejbelægninger samt kantsten og skråningsbeskyttelse.

Arbejdet blev afsluttet september 2012.

Kontraktsum ca. 16 mio.

Betonarbejder

​Byggeherre: ATP - Vordingborg.

Arbejdet har blandt andet indeholdt udgravning og støbning af fundamenter, samt påmuring af lecablokke og gulvisolering, armering og støbning af 900m2 kældergulv som er udført i 3 lag. Herudover er der støbt et terrændæk på 1250m2, samt bundopbygning for insitustøbte betonbelægninger i terræn på i alt 2400m2, samt 5100m2 græsarmering. Arbejdet indeholdt også udgravning for byggegrube, samt tilfyldning, kloakarbejder og gartnerarbejde indeholdende plantning af 103 træer, græssåning på i alt 7900m2.

Kontraktsum ca. 11. mio.

Gårdsanering - Bellahøj

​Byggeherre: Enemærke & Petersen A/S

Byggeplads: Tværvangen, Brønshøj 

Arbejdet omfatter rydning af eksisterende gårdmiljø 3500 m2. Etablering af nyt gårdmiljø herunder bl.a. lege - opholdsarealer, kloak samt ny kælderopgang.

Tidsrum: afsluttet august 2013
Kontraktsum: ca. 11.000.000

KUA3 - UDBYGNING AF KØBENHAVNS UNIVERSITET, SØNDRE CAMPUS, JORD OG KLOAKENTREPRISEN

​Bygherre: Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet

​Bggeplads: Sønder Boulevard.

Jord og kloakentreprisen på KUA3 omfatter etablering af kloakker i størrelsesorden ø110 til ø450, samt håndtering af jord fra ledninger, brønde, byggegruber, kabler og lignende. I alt etableres 2000 m spildevandskloak, 3000 m regnvandskloak - herunder overløbssystem til Ørestadens landskabelige kanal, samt 2000 m dræn omkring nye og eksisterende bygninger. Løbende sløjfes eksisterende hovedbrønde hvoraf størstedelen erstattes af nye. En del af de eksisterende ledninger renoveres ved hjælp af strømpeforinger, hvor det har været vurderet for omkostningsfuldt at renovere under eksisterende bygninger. Ved hjælp af styrede underboringer, etableres føringsveje til fedt- og olieudskillere fra køkkener placeret midt i bygningerne.

Alene for byggegruber håndteres og bortkøres 16500 ton jord, mens der for ledninger og brønde håndteres i omegnen af 20000 ton. Der tilkøres nogenlunde samme mængder materialer, dog væsentligt mindre hvor nye bygninger opføres.

Kontraktsum: 13.510.000 kr.

Dyrehaven klampenborg

Byggeherre: Det Kongelige Teater

​Byggeplads: Ulvedalene - Dyrehaven

Projektet omfatter udførelseunderjordiske gange af 130 m tunnel samt udførelse af spunsvægge. Støbning af tunnelhuse samt trappenedgang. Håndtering af 5000 m3 jord. 

Tidsrum: aflevering 15. april 2016

Kontraktsum. 4.000.000

ETABLERING AF BELÆGNING VED TØRDOK 2 - NAKSKOV HAVN

​Bygherre: NIMP v/Nakskov havn

Byggeplads: Nakskov Havn

Arbejdet omfatter nedbrydning af gamle pumperum, ingeniørgange, nedkørselsrampe og sedimentationsbassin, trappegange mm. samt rydning af 2450m2 asfalt og 6000m3 grusbelægninger. I de nedbrudte bygværker skal der indbygges omkring 4400m3 sandfyld. Der skal leveres og lægges 474 meter kloakledninger i størrelsen ø200 – ø600mm som b.la. skal føres ud igennem eksisterende spunsvæg, og der skal sættes 12 brønde. Til sidst skal der indbygges omkring 4000m3 bundsikring og stabilgrus, og lægges 8850m2 Coloc sten.

Tidsrum: 15.04.2016 - 26.08.2016

Kontraktsum 3.849.000 kr.

SPILDEVANDSKLOAKERING AF STENSTRUP OG MYRUP​


Bygherre: NK-Forsyning A/S
Byggeplads: Stenstrup

​Entreprisen omfatter spildevandskloakering af Stenstrup og trykledning fra Myrup til Mogenstrup Renseanlæg.
Læs mere:

Kontraktsum ca. 2.414.000 kr.
Tidsrum: Oktober 2015

kunstgræsbane - vordingborg kommune

Bygherre: Vordingborg Kommune

Entreprisen omfatter etablering af en ny kunstgræsbane, med en udstrækning på 72 x 120 m.

Området skal ryddes, og der skal foretages omlægning af eksisterende gasledning. Der skal foretages afrømning af muld og råjord som lægges i miler på grunden, og der skal indbygges omkring 4000m3 grus som bundopbygning for den nye bane. Der skal lægges omkring 1900m drænledning, samt sætning af brønde. Herudover skal der lægges kunstgræstæppe og etableres hegn hele vejen rundt om banen inkl. adgangsmuligheder samt etablering af lysanlæg i form af 6 stk. lysmaster.

Kontrakt sum 4.040.000kr.

​kunstgræsbane - albertslund kommune

Bygherre: Albertslund Kommune

Entreprisen omfatter etablering af en ny kunstgræsbane, med en udstrækning på 68 x 105 m, som anlægges på et areal hvor der i dag er grusbane. Der skal foretages demontering af styringer og installationer af eksisterende lysmaster og el-skabe, samt afrømning af eksisterende grus hvorefter der skal lægges omkring 1800m drænledning, samt sætning af brønde. Der skal sættes kantsten hele vejen rundt om banen og udlægges grus for bundopbygning. Herefter skal der lægges kunstgræstæppe inkl. gummipad samt hegn etableres hele vejen rundt om banen inkl. adgangsmuligheder. Der skal foretages etablering af lysanlæg i form af 6 stk. lysmaster og el-skabe, herudover skal der leveres nye fodboldmål og spillerbokse.

Kontrakt sum 4.670.000kr.

Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt